Generalforsamling 2023

Tak for en fin generalforsamling!

Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Ebeltoft Kunstforening den 9. marts 2023 kl. 19:00. Generalforsamlingen afholdes i Tinghuset, Torvet 5, Ebeltoft.

På valg til bestyrelsen er i år: Dorte Rasmussen, Helle Kjærulf og Erna Iversen, der alle modtager genvalg. Ulla Viborg er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Mette Lund Christoffersen for Ulla Viborg.

Suppleanter vælges for et år ad gangen: Mogens Kaalbye og Vibeke Kjær modtager genvalg.

Revisorer vælges for et år ad gangen: Mogens Kaalbye og Inge Juul Højslet samt revisorsuppleant Kjeld Pedersen.

Dagsorden iflg. vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
  7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  8. Eventuel
  9. Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest syv dage før generalforsamlingen på e-mail: formand@ebeltoftkunstforening.dk  

Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem ønsker det.

Da vores nye hjemmeside stadig er under opbygning, vil indkøbte kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne kunne ses på hjemmesiden fra d. 19. februar.

Mvh.

Formand

Dorte Rasmussen.

 

page1image10219104

Vedtægter for Ebeltoft Kunstforening revideret 2021

§1
Foreningens navn er Ebeltoft Kunstforening.

§2
Foreningens formål er at virke til fremme for kunstlivet i Syddjurs Kommune.
Dette sørger foreningen i første række realiseret ved at:
a) Afholde kunstudstillinger, koncerter, sammenkomster, diskussioner, foredrag, undervisning og lignende kulturel virksomhed.

b)  Indkøbe og bortlodde kunstværker til medlemmerne, om økonomisk muligt.

c)  Søge kontakt eller samarbejde med beslægtede foreninger og institutioner i ind- og udland

§3
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales for et kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse efter 1. august nedsættes kontingentet med 50%..

§4
Ved eventuel udlodning af kunstværker på generalforsamlingen deltager alene de, der har betalt kontingent for det pågældende kalenderår – altså det år, der fremlægges regnskab for.

§5
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening, alternativt af bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan godkende, at formand, kasserer og eventuelt en suppleant for kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.
Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der består af 10 medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Fem medlemmer er på valg i lige år og fem i ulige år.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

§6
To revisorer valgt på generalforsamlingen reviderer årsregnskab og påtegner dette.

§7
Regnskabsår og medlemsskab går fra 1. januar – 31. december.

§8
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes skriftligt eller med annonce i en lokal avis med 14 dages varsel hvert år inden udgangen af marts.
Hvert medlem har én stemme.

Dagsordenen skal indeholde: 1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab og budget

4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse og to suppleanter
7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 8) Eventuelt
9) Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem ønsker det.