Generalforsamling 2024

Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Ebeltoft Kunstforening

den 7. marts 2024 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes i Tinghuset, Torvet 5, Ebeltoft.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne er: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og to suppleanter

                     

På valg til bestyrelsen er i år:

Bestyrelsesmedlemmer; vælges for 2 år ad gangen

Povl Schmidt                    modtager genvalg

Annelise Valbak               modtager genvalg

Bent Alsted                       modtager genvalg

Karen Margrethe             modtager ikke genvalg

Helle Kjærulf                    modtager ikke genvalg

Mette Lund                       modtager ikke genvalg

Suppleanter; vælges for 1 år ad gangen

Mogens Kaalbye             modtager ikke genvalg

Vibeke Kjær                      modtager genvalg

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

 

Revisorer; vælges for 1 år ad gangen

Mogens Kaalbye             modtager ikke genvalg

Inge Juul Højslet             modtager  genvalg

Revisor suppleant; vælges for 1 år ad gangen

Kjeld Petersen                 modtager ikke genvalg

 

 1. Eventuelt

PAUSE

 1. Bortlodning af gevinster

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest syv dage før generalforsamlingen; d. 29. februar 2024, på e-mail: formand@ebeltoftkunstforening.dk

Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem ønsker det.

Herunder følger:

 1. Regnskabet for 2023
 2. Budget for 2024
 3. Billeder af gevinster, der bortloddes til medlemmerne på generalforsamlingen og på medlemsnumre. Se her.______________
 1. Regnskabet for 2023 

                                         Ebeltoft Kunstforening

                    Resultat for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023

 

Indtægter                         Resultat      Budget

Kontingent                          89.900         90.000

Udstillinger                        138.923      120.000

Kurser og kulturarr.            20.870       27.000

Sponsorater og donationer    36.957        38.000     

Kommunalt tilskud             61.000        75.000

Indtægter  ialt                  347.650     350.000

Udgifter

Kunstkøb til bortlodning   54.150         50.000

Udstillinger                          40.094         45.000

Kurser og kulturarr.            9.602          20.000

Drift og administration      61.056         50.000      

PR og markedsføring       40.430         30.000

El, vand og varme            65.995         70.000

Mindre anskaffelser            7.526         20.000      

Forsikring                            25.641         21.000          

Bestyrelse, møder,

generalforsamling            12.422         30.000

Udgifter i alt                    316.916       336.000

Årets resultat                 30.734          14.000

 

                                       Ebeltoft Kunstforening

                                       Balance pr. 31.12.2023

 

Aktiver

Bank , Sparekassen Kronjylland                             709.473

Kassebeholdning                                                              250

Tilgodehavende moms                                              2.428                                                                   

Aktiver i alt                                                                 712.151

 

Passiver

Saldo primo                                                                 651.117

 Årets resultat                                                                 30.734

Egenkapital                                                                681.851

Forudbetalt kontingent og sponsorat                          16.300

Forudbetalt leje                                                             14.000                                                       

                     

Passiver i alt                                                                712.151

 

 2.

 

 1. Billeder af gevinster der er indkøbt ved udstillingerne i 2023 og bortloddes blandt medlemmerne på generalforsamlingen d. 7. marts 2024. Se her.

Mvh.

Formand

Dorte Rasmussen.

Vedtægter for Ebeltoft Kunstforening revideret 2021

§1
Foreningens navn er Ebeltoft Kunstforening.

§2
Foreningens formål er at virke til fremme for kunstlivet i Syddjurs Kommune.
Dette sørger foreningen i første række realiseret ved at:
a) Afholde kunstudstillinger, koncerter, sammenkomster, diskussioner, foredrag, undervisning og lignende kulturel virksomhed.

b)  Indkøbe og bortlodde kunstværker til medlemmerne, om økonomisk muligt.

c)  Søge kontakt eller samarbejde med beslægtede foreninger og institutioner i ind- og udland

§3
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales for et kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse efter 1. august nedsættes kontingentet med 50%..

§4
Ved eventuel udlodning af kunstværker på generalforsamlingen deltager alene de, der har betalt kontingent for det pågældende kalenderår – altså det år, der fremlægges regnskab for.

§5
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening, alternativt af bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan godkende, at formand, kasserer og eventuelt en suppleant for kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.
Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der består af 10 medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Fem medlemmer er på valg i lige år og fem i ulige år.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

§6
To revisorer valgt på generalforsamlingen reviderer årsregnskab og påtegner dette.

§7
Regnskabsår og medlemsskab går fra 1. januar – 31. december.

§8
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes skriftligt eller med annonce i en lokal avis med 14 dages varsel hvert år inden udgangen af marts.
Hvert medlem har én stemme.

Dagsordenen skal indeholde: 1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab og budget

4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse og to suppleanter
7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 8) Eventuelt
9) Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem ønsker det.