Vedtægter

Ebeltoft Kunstforening

revideret 29.06.2021 

 §1 Foreningens navn er Ebeltoft Kunstforening.

§2 Foreningens formål er at virke til fremme for kunstlivet i Syddjurs Kommune. Dette sørger foreningen i første række realiseret ved at: a) Afholde kunstudstillinger, koncerter, sammenkomster, diskussioner, foredrag, undervisning og lignende kulturel virksomhed. b) Indkøbe og bortlodde kunstværker til medlemmerne, om økonomisk muligt. c) Søge kontakt eller samarbejde med beslægtede foreninger og institutioner i ind- og udland.

§3 Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales for et kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse efter 1. august nedsættes kontingentet med 50%.

§4 Ved eventuel udlodning af kunstværker på generalforsamlingen deltager alene de, der har betalt kontingent for det pågældende kalenderår – altså det år, der fremlægges regnskab for.

§5 Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening, alternativt af bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan godkende, at kasserer og eventuelt en suppleant for kasserer kan råde over adgang til netbank for foreningens bankkonto hver for sig. Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der består af minimum 6 og op til 10 medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

§6 To revisorer valgt på generalforsamlingen reviderer årsregnskab og påtegner dette.

§7 Regnskabsår og medlemsskab går fra 1. januar – 31. december.

§8 Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes skriftligt eller med annonce i en lokal avis med 14 dages varsel hvert år inden udgangen af marts.
Hvert medlem har én stemme.

Dagsordenen skal indeholde:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab og budget
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse og to suppleanter
7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8) Eventuelt
9) Bortlodning af indkøbt kunst

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem ønsker det.
Alle spørgsmål vedr. forsamlingens ledelse, behandlingsmåde og stemmeafgivning afgøres af dirigenten.

Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af ændringer i foreningens love, hvortil kræves fremmøde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3/4 skal stemme for ændringerne.

Ved vedtægtsændringer skal dette fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for lovændringerne, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden en måned med mindst otte dages varsel.

Vedtagelse kræver almindelig stemmeflerhed.

§9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller skriftlig begæring, underskrevet af mindst 1/5 af medlemmerne.

§10 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens ejendele Syddjurs Kommune til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.
For opløsning af foreningen gælder samme regler som for vedtægtsændringer. 

Senest vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 29. juni 2021.